1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
a) identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) prowadzenia kontroli i oceny stanu bhp, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
c) organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) metod eliminacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
e) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
f) metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bhp,
g) popularyzacji problematyki bhp.
2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bhp.
3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie jest organizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia. 

Ramowy program szkolenia:

1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczace bhp, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego:
a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bhp,
b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
c) ochrona pracy kobiet i młodocianych,
d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
e) szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bhp,
g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
h) system ochrony zgodności wyrobów z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
i) nadzór i kontrola warunków pracy.
Liczba godzin - 8
2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)
Liczba godzin - 5
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne,
e) promieniowanie podcerwone, jonizujące i nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
J0 zagrożenie pożarowe i buchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrz zakładowym oraz składowaniu materiałów.
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływan pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
Liczba godzin - 10
5. Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.
Liczba godzin - 3
6. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Liczba godzin - 5 ( w tym 2 ćwiczeń)
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związania z nimi profilaktyka.
Liczba godzin - 2
8. Zadania i uprawnienia służby bhp
Liczba godzin – 6 (w tym 2 ćwiczeń)
9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp oraz popularyzacja tematyki bhp
Liczba godzin – 4 ( w tym 2 ćwiczeń)
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Liczba godzin – 3
11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.
Liczba godzin – 3

Razem liczba godzin – minimum 64 (w tym 6 ćwiczeń) w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Szczegółowy program szkolenia uwzględnia problematykę i przepisy dotyczące przemysłu (działalności) z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia

Zapisy — "BHP - szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp"

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna

1. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go zostaje wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest LOGO Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 1/3 tel. +48 32 771 94 50, mail. biuro@grupa-logo.pl

2. Dane są zbierane w celu realizacji zadań wynikających z statutu Ośrodka Doskonalenia Kadr LOGO-HR oraz aktualnie obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów wynikających z ww aktów.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów i obowiązków wymienionych w punkcie 2.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danch osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestała obowiązywać zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W uzasadnionych przypadkach dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa lub przez czas nieokreślony do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu / konferencji jest poprawne wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 7 dni (data zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie) przed rozpoczęciem szkolenia.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (fax) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 50% opłaty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

Zgłaszający

— Chcę otrzymać fakturę VAT. Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Osoby zgłaszane do szkolenia/konferencji

+

— Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu/konferencji.