Zgodnie z ustawą o rachunkowości, podstawowym celem badania sprawozdania finansowego jest odpowiedź na pytanie – czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i sytuację finansową oraz wynik finansowy podmiotu gospodarczego.

Bardzo ważnym elementem procesu związanego z rocznym sprawozdaniem finansowym jest rewizja sprawozdania finansowego, która obejmuje nie tylko jego badanie, ale również propozycje niezbędnych korekt informacji w nim zawartych oraz wydanie opinii o jego wiarygodności wraz z uzupełniającym ją raportem. 
Ma to podstawowe znaczenie dla jakości informacji zawartych w sprawozdaniu zarówno dla badanego jak i dla jego partnerów w biznesie.

Podstawowym atrybutem dającym gwarancję najwyższego poziomu naszych usług to wieloletnie doświadczenie i ekspercka wiedza w zakresie prawa bilansowego, podatkowego, handlowego i ubezpieczeń społecznych.

W zakresie rewizji finansowej współpracujemy z:

Teodor Jonda - Biegły rewident - numer w rejestrze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów - 1441, reprezentujący podmiot uprawniony wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 654 na liście KIBR w Warszawie 
www.audytjonda.pl

Zakres świadczonych usług:
  • badanie sprawozdań finansowych,
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonania przez biegłych rewidentów,
  • opracowanie zakładowych planów kont, instrukcji obiegu dokumentów księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnych i kontroli wewnętrznej, wyceny wartości akcji, udziałów, aportów,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • badanie planu połączeń i podziału oraz innych przekształceń podmiotów gospodarczych.

Badamy sprawozdania finansowe firm z branży produkcyjnej, handlowej, usług materialnych i niematerialnych 

Usługi podlegają ochronie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymogami prawa.