Współpraca z kwalifikowanymi księgowymi oraz specjalistami do spraw kadr i płac oraz rzetelnie wykonana usługa przez najwyższej klasy specjalistów to gwarancja spokoju i stabilizacji w biznesie na długie lata.

Grupa LOGO i Partnerzy, aby ten cel osiągnąć współpracują w swoim biurze rachunkowym z wysokokwalifikowaną kadrą. Posiadmy nowoczesne narzędzia do realizacji naszych usług. Nasza kadra posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów. Posiadamy stosowne ubezpieczenia OC. Nadzór nad usługami biura rachunkowego sprawują doradcy podatkowi.

Grupa LOGO i Partnerzy w ramach prowadzonego biura rachunkowego oferują szeroki wachlarz usług. Usługi dla wygody i ułatwienia wyboru zakresu usług z jakich nasi klientci zechcą skorzystać dzielimy na na tzw. moduły, np. moduł księgowy, moduł płacowy, moduł kadrowy, moduł bhp itp. 

Wszyscy nasi klienci korzystający usług zawartych w module księgowym lub płacowym oraz w ramach tych usług mają zapewnione bazpłatne usługi doradztwa podatkowego.

Klienci korzystajacy z jakiegokolwiek modułu mają prawo do rabatu na szkolenia świadczone w naszym Ośrodku Doskonalenia Kadr LOGO-HR w wysokosci 30-50%

Szeroki zakres usług pozwoli Państwu dopasować optymalnie współpracę z nami.

Biuro rachunkowe prowadzi:

    LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ    tel.fax +48 32 7719450, +48 32 7719451, +48 32 7719455    mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


Poniżej przedstawaimy niektóre usługi świadczone przez nasze biuro rachunkowe.

Księgowość

 • komputerowego prowadzenia księgi rachunkowej oraz związanych z nią ewidencji,
 • sporządzania bilansu, rachunku wyników oraz sporządzania zeznań podatkowych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
 • wypełniania i składania wymaganych deklaracji do urzędów skarbowych i celnych w zakresie podatku dochodowego, podatku VAT oraz sprawozdań Intrastat 
 • sporządzania sprawozdań dla celów statystycznych,
 • komputerowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz związanych z nią ewidencji,
 • komputerowego prowadzenia ewidencji VAT,
 • komputerowego prowadzenia ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego

Płace

 • stworzenie bazy pracowników oraz bazy danych płacowych,
 • wyliczenie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem składników płacowych i potrąceń stosownie do wiążących klienta postanowień umów, przepisów prawa pracy, regulaminów pracy i wynagradzania,
 • wyliczenie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych,
 • sporządzenie list płac, odcinków płacowych,
 • sporządzenie informacji RMUA,
 • sporządzenie przelewów wynagrodzeń, zleceń i zestawień nominałów dla banków,
 • sporządzanie przelewów składek na rzecz ZUS, urzędów skarbowych i innych instytucji,
 • sporządzanie i wysyłanie wszelkich deklaracji i raportów do ZUS i urzędów skarbowych,
 • sporządzenia zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • przygotowanie stosownych raportów i zestawień płacowych niezbędnych w bieżącym zarządzaniu firmą,
 • uczestnictwo i pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pomoc przy wykonywaniu zaleceń pokontrolnych, pisanie odwołań i odpowiedzi.

Kadry

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz indywidualnymi potrzebami zlecającego,
 • sporządzanie wszelkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy takich jak umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia, aneksy, zaświadczenia itp. prowadzenie ewidencji obecności pracowników, kart czasu pracy,
 • prowadzenie prac związanych z urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, bezpłatnymi i innymi, ustalanie uprawnień do urlopów, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, przygotowanie danych do tych sprawozdań,
 • sporządzanie zestawień i raportów niezbędnych do zarządzania kadrami,
 • ustalanie uprawnień do odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, uczestnictwo przy załatwianiu spraw pokontrolnych,
 • doradztwo na temat m.in. form zatrudnienia, rodzajów i treści umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz inne związane z zatrudnieniem,
 • przechowywanie dokumentacji kadrowej i płacowej klienta w sposób zapewniający poufność oraz bezpieczeństwo danych i dokumentów. Udzielamy również pomocy w organizowaniu takich miejsc w siedzibie klienta.