Odpowiednie zarządzenie kwestią prawno-podatkową prowadzonej działalności gospodarczej przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, a co za tym idzie również dalszego rozwoju firmy. Klient czujący się pewnie w prawnych kwestiach może bez niepokoju i starty czasu rowijać swoją działalność gospodarczą.

Doradztwo podatkowe jest zawodem interdyscyplinarnym. Jego wykonywanie wymaga opanowania wiedzy z zakresu prawa nie tyko  podatkowego, a także posiadania umiejętności stosowania przepisów prawa, znajomość zasad księgowości i umiejetności zastosowania tej wiedzyw dziedzinach w których działa potencjalny klient. Gwarantem znajomości aktualnie obowiązującego prawa podatkowego oraz rzetelności wykonywania zawodu jest  nie tylko posiadanie gruntownego  wykształcenia, ale
i nieustanne podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i kursach co jest obowiązkiem ustawowym każdego doradcy podatkowego.

Tytuł doradcy podatkowego i prawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego nabywa osoba wpisana na listę doradców podatkowych Ministerstwa Finansów.
Tytuł ten podlega ochronie prawnej.

Osoby uzyskujące ten tytuł muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • posiadać zdolność do czynności prawnych,

 • korzystać z pełni praw publicznych,

 • być nieskazitelnego charakteru i swoim postępowaniem dawać przykład prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

 • posiadać wyższe wykształcenie,

 • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego.

Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Regulacja prawna: ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (Dz.U. 2002 Nr 9 poz. 86 ze zmianami).

Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega ochronie ustawowej. Wykonywanie ich przez podmioty nieuprawnionejest zabronione i podlega karze grzywny.

Obowiązkiem i prawem doradcy podatkowego jest zachowanie w tajemnicy informacji, danych oraz wszystkich faktów dotyczących klientów i obowiazuje również po zakonczeniu współpracy z klientem. Zasada ta obejmuje również wszystkich współpracowników doradcy podatkowego. Jedynie sąd w uzasadnionych przypadkach może zwolnić z tego obowiazku doradcę podatkowego. Naruszenie wymienionych wyżej zasad jest czynem sprzecznym z prawem, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.  

W zakresie doradztwa podatkowego współpracujemy z:

    Kancelaria Prawa Podatkowego LOGO Marzena Ćwioro    - Doradca podatkowy - wpisu Ministrstwa Finansów nr 03692,
Świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów określone dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe nr 34353/02 
tel. +48 604 274 133, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

    LOGO-HR Krzysztof Ćwioro    - Doradca podatkowy - wpis Ministrstwa Finansów nr 03693
tel. +48 600 316 820, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,

 • prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomcy 

  w tym zakresie,

 • sporządzanie w imieniu i na recz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień 

  i innych aktów administracyjnych.