1. Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:
a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.
3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:
a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
b) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
d) samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
e) sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.
Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

Ramowy program:

1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
a) omowienie warunków pracy z uwzglednieniem:
- elementów pomieszczenia pracy w którym ma pracować pracownik mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrewanie, wentylacja, urządzenia
techniczne, urządzenia ochronne)
- elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oswietlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce, produkty.
- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalnosci) w całej komórce organizacyjne w zakładzie pracy. 
b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń jakie mogą stwarzać te czynnosci, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii.
c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
Liczba godzin dla instruktażu osób zatrudnianych na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych - 2
Liczba godzin dla instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych - 2 
2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp z uwzglednieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynnosci i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
Liczba godzin dla instruktażu osób zatrudnianych na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych - 0,5
3. Próba wykonania zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.
Liczba godzin dla instruktażu osób zatrudnianych na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych - 0,5
4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
Liczba godzin dla instruktażu osób zatrudnianych na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych - 4
5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.
Liczba godzin dla instruktażu osób zatrudnianych na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych - 1

Razem liczba godzin dla instruktażu osób zatrudnianych na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych - 8
Razem liczba godzin dla instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych - 2
(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

Zapisy — "BHP - instruktaż stanowiskowy"

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna

1. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go zostaje wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest LOGO Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 1/3 tel. +48 32 771 94 50, mail. biuro@grupa-logo.pl

2. Dane są zbierane w celu realizacji zadań wynikających z statutu Ośrodka Doskonalenia Kadr LOGO-HR oraz aktualnie obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów wynikających z ww aktów.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów i obowiązków wymienionych w punkcie 2.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danch osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestała obowiązywać zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W uzasadnionych przypadkach dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa lub przez czas nieokreślony do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu / konferencji jest poprawne wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 7 dni (data zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie) przed rozpoczęciem szkolenia.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (fax) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 50% opłaty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

Zgłaszający

— Chcę otrzymać fakturę VAT. Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Osoby zgłaszane do szkolenia/konferencji

+

— Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu/konferencji.