1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeks pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.
3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ramowy program szkolenia:

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bhp.
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp.
Liczba godzin - 0,6
4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
Liczba godzin - 0,5
6. Podstawowe zasady bhp związane z obsługa urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
Liczba godzin - 0,4
7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska parcy instruowanego.
8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
Liczba godzin - 0,5
10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
11. Postepowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Liczba godzin - 1

Razem liczba godzin - 3  (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę zwiazaną z kierowaniem pracownikami jest poszerzony i dostosowany do obowiązków oraz odpowiedzialności tych osób w zakresie bhp

Zapisy — "BHP - instruktaż ogólny"

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna

1. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go zostaje wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest LOGO Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 1/3 tel. +48 32 771 94 50, mail. biuro@grupa-logo.pl

2. Dane są zbierane w celu realizacji zadań wynikających z statutu Ośrodka Doskonalenia Kadr LOGO-HR oraz aktualnie obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów wynikających z ww aktów.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów i obowiązków wymienionych w punkcie 2.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danch osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestała obowiązywać zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W uzasadnionych przypadkach dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa lub przez czas nieokreślony do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu / konferencji jest poprawne wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 7 dni (data zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie) przed rozpoczęciem szkolenia.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (fax) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 50% opłaty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

Zgłaszający

— Chcę otrzymać fakturę VAT. Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Osoby zgłaszane do szkolenia/konferencji

+

— Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu/konferencji.