Jeśli stan zatrudnienia w Państwa firmach na dzień 31.12.2019 będzie wynosił 20 osób, to od 01.07.2020 roku firma będzie zobowiązana do opłacania składek na PPK - opis poniżej:

Wpłaty PPK

Po podpisaniu umowy z instytucją finansową, która będzie zarządzała Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla danego pracodawcy, konieczne stanie się regularne odprowadzanie wpłat na PPK. Dzielą się one na podstawowe i dodatkowe.

Do pracowniczych planów kapitałowych będą zapisywani wszyscy pracujący w wieku od 19 do 55 lat, chyba że złożą stosowne oświadczenie o rezygnacji z udziału. Jeśli chodzi o wpłaty dokonywane na Pracownicze Plany Kapitałowe, sfinansuje je częściowo podmiot, który zatrudnia pracownika(pracodawca), jak i sam uczestnik (pracownik) PPK. Wynika to z art. 25 ustawy o PPK.

Wpłata podstawowa dokonywana przez pracodawcę wyniesie 1,5% wynagrodzenia, natomiast taka sama wpłata ze strony pracownika – 2% wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru obliczenia składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego pracownika, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wpłata podstawowa od pracownika może być niższa i wynosić od 0,5 do 2% wynagrodzenia, jeśli jego wynagrodzenie  otrzymywane z różnych źródeł nie będzie przekraczało łącznie 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Oprócz wpłaty podstawowej, zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zadeklarować wpłatę dodatkową, przy czym pracownik może zwiększyć swoją wpłatę do 2 % dodatkowych procent wynagrodzenia brutto , a zatrudniający – maksymalnie do 2,5% wynagrodzenia. W przypadku dodatkowej wpłaty od podmiotu zatrudniającego może być ona różnicowana w zależności od pracownika, np. jeśli chodzi o czas jego zatrudnienia u danego pracodawcy.

Postanowienia w tym zakresie powinny się wówczas znaleźć w regulaminie wynagradzania . Można je zmieniać w każdej chwili, ale ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian (chodzi tutaj zarówno o zmianę wysokości, jak i o zrezygnowanie z wpłat dodatkowych dla pracowników).

Również możliwe jest zmienianie wysokości wpłaty dodatkowej lub zrezygnowanie z jej dokonywania przez samego pracownika. Tutaj także zmiany będą obowiązywać dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik na nie się zdecydował.

Podsumowując: łączna wysokość wpłat na PPK dokonywanych przez pracownika wyniesie od 0,5% do nawet 4% wynagrodzenia, a podmiotu zatrudniającego – od 1,5% do 4% wynagrodzenia i może zmieniać się w każdym miesiącu.

 

W ustawie o PPK znajdują się także zapisy o motywacyjnych wpłatach zachęcających do uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Mają one przekonać niezdecydowane osoby do tego, by rozpocząć oszczędzanie na swoją przyszłość.

Jedną z takich zachęt  jest jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 złotych. Otrzymuje ją ten pracownik PPK w imieniu oraz na rzecz którego zawarto umowę o prowadzenie PPK i który przez pierwsze trzy miesiące będzie ich uczestnikiem, jeśli za te miesiące zostały dokonane wpłaty podstawowe, które finansuje pracownik PPK.

Drugą z zachęt motywacyjnych stanowi dopłata roczna w wysokości 240 złotych. Przysługuje ona pracownikowi, jeśli kwota z wpłat podstawowych oraz dodatkowych, które są finansowane przez podmiot zatrudniający i pracownika w danym roku kalendarzowym, będzie równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych, które są należne od kwoty stanowiącej 6-krotność wynagrodzenia minimalnego.


Joanna Pujanek

Kierownik biura - Specjalista ds.kadr i płac