1. Zmiana w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przesuwa o pół roku terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 osób zatrudnionych.

    Nowymi terminami na zawarcie tych umów będą odpowiednio 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r.

  2. Terminy te zostaną jednocześnie uspójnione z terminami przewidzianymi w ustawie o PPK dla pracodawców zobowiązanych do wdrażania programu PPK
    w kolejnej fazie, tj. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych.