Osoby startujące z własnym biznesem będą już wkrótce mogły skorzystać z tzw. ulgi na start – zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku. Najmniejsze firmy będą działać bez rejestracji i składek na ZUS - takie zmiany wprowadza Prawo przedsiębiorców.

Prawo przedsiębiorców to jeden z elementów Konstytucji Biznesu - pakietu 5 ustaw, które zastąpią obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – dziś to centralny akt prawa gospodarczego.

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa będzie dotyczyć drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Działalność taka nie będzie w ogóle uznawana za działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to brak konieczności rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i brak składek ZUS z tego tytułu, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 1050 zł). Dochody z działalności nierejestrowej będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Taka forma działalności będzie dostępna dla osób, które nie prowadziły w ostatnich 60-ciu miesiącach działalności gospodarczej. Jeśli biznes się rozwinie i przychód z działalności nierejestrowej przekroczy w którymś miesiącu określoną wysokość, działalność ta będzie uznawana za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.

Zgodnie z art. 5 Prawa przedsiębiorców, jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowej przekroczy w danym miesiącu wysokość 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, to działalność ta stanie się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu. W terminie 7 dni od tego dnia osoba wykonująca działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ważne!

Przepisy o działalności nierejestrowej nie będą stosowane do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.
Przepisy o działalności nierejestrowej wejdą w życie 1 marca 2018 r.

Ulga na start

Drugim elementem „pasa startowego dla nowych firm” ma być ulga na start – osoby, które założą działalność gospodarczą, zyskają fakultatywne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. Innymi słowy, przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w terminie 7 dni, jak to jest obecnie. Po tym 6-miesięcznym okresie i zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał jeszcze, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).

Art. 18 Prawa przedsiębiorców określa warunki skorzystania z tej ulgi. Dotyczyć ona będzie osób fizycznych, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Wprowadzono również ograniczenie - działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważne!

Skorzystanie z ulgi na start będzie dobrowolne. Przedsiębiorca może z niej zrezygnować przez zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.
Przepisy dotyczące „ulgi na start” zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

Ustawą zajmie się teraz Senat.

Agnieszka Matłacz

Data publikacji: 30 stycznia 2018 r.

Źródło: Wolters Kluwer - Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych