7 wrześnie wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Co się zmieni?

Ochrona zatrudnienia dla członków najbliższej rodziny

Członkowie najbliższej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego zostają objęcie ochroną przed zwolnieniem. Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z ww. urlopów. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownicy ci będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Ponadto w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów, pracownicy o których mowa będą mogli żądać przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

 

Mobbing i dyskryminacja

Zostaje zniesiony katalog przyczyn dyskryminacji. Po zmianach, każde nierówne traktowanie podwładnego, które nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację.

W zakresie przepisów dotyczących mobbingu, pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie również w trakcie trwania stosunku pracy. Obecnie o odszkodowanie mogli się ubiegać pracownicy, którzy na skutek mobbingu zwolnili się z pracy.

 

Świadectwo pracy

Kodeks pracy zostanie poszerzony o zapis mówiący o terminie wydania świadectwa pracy.

Zgodnie z nowymi regulacjami w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy (dotychczas miało to nastąpić niezwłocznie).
Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Niewydanie lub wydanie po terminie świadectwa pracy zagrożone będzie karą grzywny od 1000 do 30 000 złotych.
W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi będzie przysługiwać prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Termin dotyczący sprostowania świadectwa pracy zostanie wydłużony z 7 do 14 dni.

 

Z poważaniem
Krzysztof Ćwioro
Doradca podatkowy nr wpisu MF 03693