Od 1 września opłatą recyklingową objęte zostaną wszystkie torby foliowe wydawane klientom, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy tzw. zrywek.

Sprzedawcy będą mieli obowiązek przekazywania wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklu kwartalnym – przekazanie opłaty za 2019 rok odbędzie się za cały rok do 15 marca 2020 roku.

Ponadto, od przyszłego roku sprzedawcy będą mieli obowiązek:

  • prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego ( oddzielnie dla każdej placówki handlowej ) oraz przechowywać ją przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy,

  • złożenia sprawozdań o ilości nabytych i wydanych toreb – sprawozdania, te będą składane od 2020 roku za pośrednictwem BDO i obejmą po raz pierwszy informacje o torbach nabytych i wydanych w 2019 roku,

  • obowiązek składania sprawozdań wiąże się z koniecznością wpisu do rejestru BDO

    ( Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ), złożenie wniosku o wpis – termin do 31 grudnia 2019 r.

    Brak wpisu do rejestru może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.poz.1579)Z

 

Z poważaniem

Marzena Ćwioro

Doradca podatkowy nr wpisu MF 03692