Od 1 września zacznie funkcjonować tzw.„biała lista podatników VAT”, która ma umożliwić sprawdzenie potencjalnego partnera w biznesie. Biała lista podatników to połączenie już istniejących wykazów podatników VAT, dane firm, wobec których status podatnika VAT został przywrócony oraz informacje o czynnych i zwolnionych podatnikach podatku od towarów i usług. Nowa lista umożliwi sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień – maksymalnie wstecz do 5 lat.

Lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i zostanie udostępniona 1 września 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wykaz zawierał będzie także numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

Od 1 stycznia zapłata partnerowi biznesowemu kwoty powyżej 15 tysięcy złotych ( przy umowach o charakterze ciągłym wszystkie płatności bez względu na kwotę ) na inny rachunek niż podany w wykazie spowoduje sankcje w postaci:

– braku możliwości zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania kwoty wydatku,

– ryzyko poniesienia solidarnej odpowiedzialności ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeżeli nie zapłaci on należnego podatku od transakcji.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy, dlatego niezbędne będzie sprawdzenie rachunku bankowego swojego kontrahenta w dniu planowanej realizacji przelewu. Z sankcji będzie można się uwolnić, jeżeli w ciągu 3 dni od dokonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego, podatnik poinformuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Warto, aby po 1 września:

– w dniu planowanej zapłaty za usługę, czy towar sprawdzić numer rachunku kontrahenta, czy widnieje na „białej liście podatników VAT”. Jeżeli nie, należy to wyjaśnić z kontrahentem,

– sprawdzić na „białej liście podatników VAT” czy numery rachunków Państwa firmy są prawidłowe, z numerami na Państwa fakturach, aby nie narazić na sankcje Państwa partnerów biznesowych.

Z poważaniem 
Marzena Ćwioro
Doradca podatkowy