Chorzów, dnia 06.02.2017 roku

1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych przedsiębiorstw.

Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczy podatników i ich kontrahentów w ramach każdej procedury podatkowej (postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli krzyżowej, postępowania kontrolnego czy czynności sprawdzających).

Podstawową sankcją za nieprzedłożenie danych w formacie JPK jest kara porządkowa na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej, której maksymalna wysokość
w 2017 r. wynosi 2800 zł.
Oprócz tego w przypadku nieprzekazania JPK przez podatnika, istnieje ryzyko  uznania takiego takiej sytuacji za udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej. Taka ocena może skutkować nałożeniem wysokich kar grzywny na osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe podatnika na podstawie zgodnie z art. 83 ustawy Kodeksu karnego skarbowego.

Wszyscy klienci korzystający z systemów informatycznych Grupy LOGO będą spełniali ustawowy obowiązek przekazywania danych w formacie JPK.

Klienci Grupy LOGO korzystający z systemów informatycznych nie powiązanych z systemem Grupy LOGO, lub różnych systemów w ramach jednego przedsiębiorstwa, powinni zadbać o ich scalenie oraz o uaktualnienie oprogramowania księgowego do wersji umożliwiającej generowanie jednego pliku w formacie JPK możliwym do wysłania drogą elektroniczną wraz deklaracją VAT-7 oraz zgodnych z tą deklaracją.

Grupa LOGO nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania klienta.